Adverteren

Via PlayAdvisor kun je gericht je doelgroep bereiken. PlayAdvisor biedt gepersonaliseerde informatie aan iedere bezoeker. Zo kun je de boodschap van een adverteerder aan laten sluiten bij de interesses van bezoekers. Door online adverteren op PlayAdvisor, bereik je bijvoorbeeld gericht gezinnen met kinderen van 0 – 18 jaar, boodschappers of sportliefhebbers. Doordat PlayAdvisor verschillende categorieen kent, kun je getarget adverteren binnen de site.

Neem voor meer informatie contact op met [play][@][playadvisor][.nl].